Vedtekter Drammen Tennisklubb

Drammen Tennisklubb ble stiftet den 10.06.1902. Vedtekter vedtatt 28.03.2000. Sist revidert 22.03.2018

Godkjent av idrettstyret samme år.

§ 1. Formålsbestemmelse

Drammen Tennisklubb (DTK) har som formål å fremme tennissporten i Drammen og omegn.

§ 2. Alminnelige bestemmelser og organisasjon

DTK er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom Tennisregion ØslandetVest (TØV) og Norges Tennisforbund (NTF). Organisatorisk er TØV mellomleddet mellom NTF og DTK. 

§ 3. Medlemskap

  • Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og    bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
  • Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.
  • En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
  • Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
  • Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

Typer medlemskap i DTK:

Famile*                                (ektefeller/samboere + barn under 18 år som bor hjemme)
Senior                                   (fra det året man fyller 18 år)
Junior                                    (under 18 år)
Student                                 (forutsetter gyldig studentbevis)
Pensjonist                            (fra det året du fyller 67 år)
Støttemedlem                      (ikke spillerett, men møterett på årsmøte)
Deltagere på SFO-tennis betaler ikke medlemskontingent. 

*) Familiemedlemskap er en konstruksjon som gjør det rimeligere for en hel familie å være medlem. I praksis  registreres hvert enkelt familiemedlem som medlem i henhold til NIFs lover, og alle over 15 år har stemmerett på årsmøtet.

Styre- og varamedlemmer til styret betaler kr 100 i kontingent. Styre kan også innvilge kontingent til spesielle betingelser i spesielle tilfeller. Styret kan vedta å gi rabatt på kontingenten f. eks. ved innmelding etter 1.7.

§ 4. Inn- og utmeldelse m.m.

Søknad om medlemskap skal innsendes skriftlig til klubben. Søknad om medlemskap for juniorer skal undertegnes av en foresatt. Ved opptak av nye medlemmer skal det tas hensyn til om søkeren på forhånd har nære familiemedlemmer i klubben og/eller bostedsadresse i klubbens naturlige nedslagsfelt. For øvrig gjelder dato for mottatt søknad som prioriteringsgrunnlag. Styret skal til enhver tid vurdere og tilpasse antall medlemmer i forhold til anleggets kapasitet. Søkere som ikke har gjort opp sine forpliktelser i andre lag eller klubber som er tilsluttet NIF skal nektes medlemskap inntil dette er gjort opp.

Æresmedlemmer velges av generalforsamlingen etter enstemmig styreinnstilling. Et medlem kan etter enstemmig styrebeslutning ilegges spilleforbud for et bestemt tidsrom eller strykes som medlem, hvis vedkommende handler mot klubbens lover, skader klubben eller viser uverdig oppførsel i eller utenfor klubben. Et medlem kan også strykes dersom forpliktelser overfor annen klubb tilsluttet NIF ikke er oppfylt.

Medlemskapet løper til det sies opp skriftlig. Innbetalt kontingent og/eller treningsavgift tilbakebetales ikke, selv om medlemskapet sies opp midt i en periode.

§ 5. Medlemskontingent og avgifter

Innmeldingskontingent og årlige kontingent fastsettes av generalforsamlingen på grunnlag av styrets fremlagte forslag. Årskontingenten skal betales forskuddsvis innen angitt forfall etter tilsendt krav med 15 dagers betalingsfrist. Dersom kontingenten tross purring ikke er betalt, påløper det et purregebyr som hvert år fastsettes av styret. 30 dager etter forfall deaktiveres elektronisk nøkkelbrikke og status i bookingsystemet settes til «kunde» hvis kontingenten ikke er betalt. Medlemmet kan slettes som medlem når kontingenten ikke er betalt på et år. Alle medlemmer plikter å melde adresseendring (herunder også e-post adresse og telefonnummer) til DTK.

 Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, samt som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, og er heller ikke valgbare verken til klubben eller som representant til ting og overordnede organisasjonsledd.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Styrets medlemmer, samt daglig leder og hovedtrener betaler redusert kontingent som fastsettes av årsmøtet.

Kontingenten løper fra 1. januar til 31. desember hvert år.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i DTKs aktivitetstilbud.

§ 6 Styret

DTK ledes av et styre på minst 5 medlemmer: Leder, nestleder, og 3-5 styremedlemmer. I tillegg skal det velges 2 varamedlemmer til styret. Varamedlemmer mottar alle forsendelser til styret. Styret avgjør om varamedlemmene skal møte fast på møtene. Styret tegnes av leder, eller nestleder sammen med ett styremedlem i forening. Styret kan tildele prokura. Daglig leder møter på alle styremøter. Hovedtrener møter etter behov.

Med 2/3 flertall kan styret i enkeltsaker forplikte klubben for inntil 250.000 kr og med enstemmighet inntil 500.000 kr. Alternativt kan styret velge å fremme saken for årsmøte. For beløp over 500.000 kr skal saken fremmes for årsmøte. Beløpene reguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen.

 § 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 8 Kjønnsfordeling

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

 Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

 Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

§ 9 Inhabilitet

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a)   når vedkommende selv er part i saken

b)   når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller      nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c)   når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d)   når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken.

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.

 Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

 Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

 Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

§ 10 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

§ 11. Årsmøtet

Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i mars måned

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

 På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 12. Årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

Forslag til saker som medlemmene ønsker behandlet må være innkommet til styret senest 1. januar. Sakene med styrets innstilling omtales i sakspapirene til årsmøtet. Forslag som ikke er innsendt innen fristen kan likevel behandles dersom 2/3 av representantene (inklusive juniorer) samtykker. Dette gjelder ikke forslag om lovendring.

 Det tilligger årsmøtet å:

a) Avgjøre om årsmøtet er lovlig innkalt.

b) Velge ordstyrer, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

c) Behandle årsberetningen.

d) Behandle revidert årsregnskap. Regnskapsåret følger kalenderåret.

e) Vedta budsjettrammer for kommende år etter forslag fra styret herunder fastsette kontingent og innmeldingsavgift, samt ta stilling til styrets planer for kommende år.

f) Forslag og saker for øvrig som er oppført på dagsordenen, herunder innkomne forslag.

g) Velge styre, som nevnt i § 6.

h) Velge representanter til krets og forbund.

i) Velge revisor i henhold til NIFs lover.

j) Velge valgkomité. Denne bør bestå av 3 aktive, interesserte medlemmer i klubben med tidligere styreverv.

k) Velge 3 medlemmer til Kontrollkomiteen – en eller 2 medlemmer fra klubben og en representant som ikke er medlem av DTK. 

l) Velge representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen, varamedlemmer for 1 år. Leder og nestleder velges enkeltvis. For å oppnå kontinuitet velges leder og et styremedlem det ene året for en toårsperiode, nestleder og to styremedlemmer velges det etterfølgende år for en toårsperiode. Denne regel tilpasses alle valg der funksjonstiden er to år. Dette forhindrer ikke årsmøtet i å velge sittende medlem av styret (nestleder eller styremedlem) til leder midt i perioden. I så fall velges nytt medlem av styret (nestleder eller styremedlem) for ett år. Valg skal foregå ved håndsopprekning. Dersom det foreligger mer enn ett forslag, skal valg foregå skriftlig dersom ett eller flere stemmeberettigede medlemmer krever det.  Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Ingen av de nevnt under punkt i) kan være medlem av det nye styret. Alle avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall hvis intet annet er bestemt i vedtektene. Alle vedtak må være i samsvar med lover og bestemmelser for høyere instanser som DTK er tilsluttet. 

 § 13. Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

 Valg skal foregå ved håndsopprekning. Dersom det foreligger mer enn ett forslag, skal valg foregå skriftlig dersom ett eller flere stemmeberettigede medlemmer krever det.

 Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.

 Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 14. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget.

b) Vedtak i styret i idrettslaget.

c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.

d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.       

 § 15. Idrettslagets styre

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

4. Representere idrettslaget utad.

 Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende

§ 16. Lovendring

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

§ 16 kan ikke endres.

 Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart. 

§ 17. Oppløsning

Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget.

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 15.

 I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

Våre samarbeidspartnere

For bedrifter
Til toppen